Polacy na Świecie

Mały projekt Polaków za granicą. Polonijny konkurs regrantingowy 2022

O projekcie

Projekt dotyczy ogłoszenia i realizacji  konkursu regrantingowego na małe projekty realizowane za granicą przez polonijne środowiska i polskie organizacje za granicą.

Podstawowe założenia konkursu są następujące:
1/Konkurs przeznaczony jest dla instytucji, organizacji pozarządowych oraz grup nieformalnych Polonii i Polaków z zagranicy 
2/ Konkurs zostanie zrealizowany w trzech turach – w czerwcu, sierpniu i październiku 2022 roku. W pierwszej turze na dofinansowanie przeznaczymy 200 tys. złotych (ponad 36% kwoty przeznaczonej na dofinansowania), w drugiej i trzeciej turze kwoty dofinansowania wyniosą łącznie po 175 tys. złotych (po blisko 32% kwoty przeznaczonej na dofinansowania)
3/ Każdy z podmiotów startujących w konkursie może złożyć maksymalnie trzy wnioski – w każdej turze konkursu maksymalnie jeden
4/ Maksymalna wysokość środków dotacji na realizację zadania publicznego przez realizatora projektu wynosi 9 tysięcy złotych

Projekt małych grantów zakłada realizację komponentu informacyjno-doradczego, z następującymi elementami:  
a) organizacja sześciu spotkań informacyjno-konsultacyjnych on-line na rzecz organizacji i grup, które są chętne do udziału w konkursie,
b) organizacja trzech seminariów metodycznych on-line dla organizacji i grup, które uzyskały wsparcie w konkursie,
c) organizacja wirtualnego Help-desku;

Kosztorysy małych projektów projektów przewidują co najmniej 5% udziału własnego Oferenta (finansowy, rzeczowy lub osobowy) oraz maksymalnie 10% na wydatki na cele administracyjne.

Cały przebieg konkursu, jego terminy, tryb oceny wniosków i ich realizacji, sprawozdawczość itp. określa Regulamin Konkursu. Wnioski są składane w Generatorze Wniosków w systemie Witkac,pl

Stowarzyszenie ODRA-NIEMEN jest Operatorem konkursu regrantingowego. Pełnimy rolę pośredniczącą pomiędzy instytucją finansującą a organizacją, czy grupą nieformalną. Poza tym  informujemy, szkolimy, doradzamy, wspieramy na każdym etapie konkursu. 

Plan realizacji zadania

Finansowanie zadania

Projekt współfinansowany ze środków Kancelarii Prezesa Rady Ministrów w ramach konkursu Polonia i Polacy za Granicą 2022

Wartość dofinansowania projektu: 452 950,00 PLN. Całkowita wartość projektu: 483 450,00 PLN  

Pomagaj i pamiętaj
SKLEP CHARYTATYWNY
Skip to content