Konkurs polonijny 2022 – III edycja

Mały projekt dla Polaków za granicą. Polonijny konkurs regrantingowy 2022.

Stowarzyszenie Odra-Niemen ogłasza III nabór tzw. Małych Grantów w ramach konkursu Kancelarii Prezesa Rady Ministrów na rzecz Polonii i Polaków poza granicami Ojczyzny.

O dofinansowanie mogą starać się wyłącznie osoby i podmioty zarejestrowane i działające poza granicami Polski, w tym:

1/ organizacje i instytucje polonijne oraz Polaków poza granicami zarejestrowane poza granicami Polski,

2/ grupy nieformalne powstałe w krajach poza Polską, samodzielnie lub przez Patrona-wybraną organizację pozarządową z zagranicy, które w swoich projektach zaplanują realizację zadań mających na celu wzmacnianie więzi i kontaktów z Polską przedstawicieli Polonii i Polaków za granicą.

Podstawowe Informacje

Edycje konkursowe

Konkurs odbywa się w trzech edycjach: Link do pierwszej edycji – TUTAJ. Link do drugiej edycji TUTAJ.

Każdy podmiot może w każdej edycji konkursu złożyć jeden wniosek z dofinansowaniem nie przekraczającym 9.000,00 złotych.

Stowarzyszenie Odra-Niemen na dofinansowanie projektów przeznaczy łącznie 375.000,00 złotych, w tym 90.000,00 złotych na trzecią edycję konkursu.

Od Wnioskodawców wymaga się wniesienia wkładu własnego do projektu, który musi stanowić co najmniej 5% wartości dofinansowania. Wkład własny może być wniesiony w formie wkładu finansowego, osobowego lub rzeczowego.

Wnioskodawcy oprócz wydatków merytorycznych mogą zaplanować również wydatki administracyjne. Jednak wsparcie tych wydatków z kwoty dotacji nie może być wyższe niż 10% wartości dofinansowania.

III tura konkursu

Termin naboru od 1 – 20 października 2022 roku.

Wnioski należy przesyłać na adres:

Stowarzyszenie Odra-Niemen, ul. Zelwerowicza 16/3, 53-676 Wrocław

Ogłoszenie wyników trzeciej edycji – 2 listopada 2022r.

Termin realizacji projektów: od 1o października do 30 listopada 2022r.

LISTA PRZYZNANYCH DOTACJI III EDYCJI KONKURSU

Szkolenia

Zapraszamy Państwa na szkolenia w zakresie przygotowania projektów na rzecz Polonii i Polaków poza granicami Ojczyzny. Szkolenia są przeznaczone dla wszystkich, którzy chcą złożyć wniosek w konkursie, ale również dla tych, którzy zastanawiają się czy startować czy nie.

Kto może otrzymać dofinansowanie w konkursie:

– organizacje i instytucje polonijne oraz Polaków poza granicami zarejestrowane poza granicami Polski,

– grupy nieformalne powstałe poza Polską – samodzielnie lub przez Patrona – wybraną organizację pozarządową.

Wszystkie te podmioty powinny w swoich zamierzeniach planować realizację zadań mających na celu wzmacnianie więzi i kontaktów z Polską przedstawicieli Polonii i Polaków za granicą.
Każdy podmiot może złożyć wnioski na kwotę do 9 tys. złotych.

Szkolenie stacjonarne odbywa się w Wilnie w dniu 20 września 2022 roku, w sali UM Wilno.  Podczas szkoleń powiemy jak wypełnić wniosek dotacyjny, jak będzie przebiegał proces oceny złożonych wniosków, jak skalkulować zadanie.

Szkolenie dla realizatorów projektów planowane jest na 10 listopada 2022r.  Serdecznie zapraszamy do udziału!

Finansowanie zadania

Projekt finansowany ze środków Kancelarii Prezesa Rady Ministrów, w ramach programu Pomoc Polonii i Polakom za granicą 2022
Skip to content