Polacy na Świecie

Konkurs polonijny 2022 – II edycja

Mały projekt dla Polaków za granicą. Polonijny konkurs regrantingowy 2022.

Stowarzyszenie Odra-Niemen ogłasza II nabór tzw. Małych Grantów w ramach konkursu Kancelarii Prezesa Rady Ministrów na rzecz Polonii i Polaków poza granicami Ojczyzny.

O dofinansowanie mogą starać się wyłącznie osoby i podmioty zarejestrowane i działające poza granicami Polski, w tym:

1/ organizacje i instytucje polonijne oraz Polaków poza granicami zarejestrowane poza granicami Polski,

2/ grupy nieformalne powstałe w krajach poza Polską, samodzielnie lub przez Patrona-wybraną organizację pozarządową z zagranicy, które w swoich projektach zaplanują realizację zadań mających na celu wzmacnianie więzi i kontaktów z Polską przedstawicieli Polonii i Polaków za granicą.

Podstawowe Informacje

Edycje konkursowe

Konkurs odbywa się w trzech edycjach. Pierwsza z nich odbyła się w czerwcu 2022 roku-LINK. Obecnie został ogłoszony nabór do II edycji konkursu. Kolejna edycja odbędzie się na przełomie września i października 2022 roku.

Każda organizacja lub grupa nieformalna może w każdej edycji konkursu złożyć jeden wniosek z dofinansowaniem nie przekraczającym 9.000,00 złotych.

Stowarzyszenie Odra-Niemen na dofinansowanie projektów przeznaczy łącznie 375.000,00 złotych, w tym co najmniej 120.000,00 złotych na drugą  edycję konkursu.

Od Wnioskodawców wymaga się wniesienia wkładu własnego do projektu, który musi stanowić co najmniej 5% wartości dofinansowania. Wkład własny może być wniesiony w formie wkładu finansowego, osobowego lub rzeczowego.

Wnioskodawcy oprócz wydatków merytorycznych mogą zaplanować również wydatki administracyjne. Jednak wsparcie tych wydatków z kwoty dotacji nie może być wyższe niż 10% wartości dofinansowania.

II tura konkursu

Termin naboru od 4 sierpnia do 19 sierpnia 2022 roku.

Wnioski należy składać elektronicznie w generatorze ofert witkac.pl

Ogłoszenie wyników drugiej edycji – 5 września 2022r.

Termin realizacji projektów: od 10 sierpnia do 30 listopada 2022r.

LISTA PRZYZNANYCH DOTACJI II EDYCJI KONKURSU

Szkolenia

Zapraszamy Państwa na szkolenia w zakresie przygotowania projektów na rzecz Polonii i Polaków poza granicami Ojczyzny. Szkolenia są przeznaczone dla wszystkich, którzy chcą złożyć wniosek w konkursie, ale również dla tych, którzy zastanawiają się czy startować czy nie.

Kto może otrzymać dofinansowanie w konkursie:

– organizacje i instytucje polonijne oraz Polaków poza granicami zarejestrowane poza granicami Polski,

– grupy nieformalne powstałe poza Polską – samodzielnie lub przez Patrona – wybraną organizację pozarządową.

Wszystkie te podmioty powinny w swoich zamierzeniach planować realizację zadań mających na celu wzmacnianie więzi i kontaktów z Polską przedstawicieli Polonii i Polaków za granicą.
Każdy podmiot może złożyć wnioski na kwotę do 9 tys. złotych.

Szkolenie w systemie online odbędzie się w terminie 9 sierpnia 2022 roku  o godzinie 11.00 (czasu polskiego). LINK do szkolenia : https://odraniemen.clickmeeting.com/szkolenie-wstepne-regranting-polonijny-2022-szkolenie-nr-3

Szkolenia stacjonarne odbędą się w Wilnie w dniach 8 i 19.07.2022 w sali UM Wilno.

Podczas szkoleń powiemy jak wypełnić wniosek dotacyjny, jak będzie przebiegał proces oceny złożonych wniosków, jak skalkulować zadanie.

Spotkania doradcze dla realizatorów projektów przewidujemy na 13.09.2022 roku. Serdecznie zapraszamy do udziału! 

Finansowanie zadania

Projekt finansowany ze środków Kancelarii Prezesa Rady Ministrów, w ramach programu Pomoc Polonii i Polakom za granicą 2022
Pomagaj i pamiętaj
SKLEP CHARYTATYWNY
Skip to content